Roletnat nga PVC mbrojnë shtëpitë nga ndikimet klimatike siq janë:dielli, shiu, bora, njëkohësisht duke e zgjatur jetën e dritareve. Me ndihmen e roletnave PVC mundësohet izolimi nga zëri dhe nxehtësia. Disa nga karakrakteristikat dhe përparsitë janë:
*Roletnat nga PVC mund të jenë manual
*Mvarësisht nga nevoja ekzistojnë mundësi të posaqme siq janë: kutitë e jashtme(në formë të katërkëndëshit)
*Roletnat mundesojnë pamje estetike me anë të ngjyrave, formave dhe dimensioneve të ndryshme.
*Mbrojnë dritaret nga demtimet dhe njëkohësisht shërbejnë si izolues të zërit dhe nxehtësisë.